September 2017

Redactie

Streven zes keer per jaar

Met een nieuwe websiteIn het januarinummer meldden wij dat de redactie van Streven noodgedwongen ernstig nadacht over de nabije toekomst, samen met de partners van het tijdschrift. Niet omdat twijfel was gerezen over de missie van het blad; wél vanwege economische omstandigheden, in het bijzonder het wegvallen van de subsidie die we jarenlang van de Vlaamse overheid mochten ontvangen.

De redactie van Streven gelooft onverminderd in de missie die zij heeft en wil het blad in dezelfde geest voortzetten. Zij mag zich hierbij gesteund weten door de Vlaamse jezuïeten en door UCSIA. Maar het wegvallen van de subsidie van de Vlaamse overheid betekent dat het financieel niet mogelijk is Streven op dezelfde voet voort te zetten. In overleg met onze partners is daarom besloten dat ons blad vanaf 1 januari 2018 als tweemaandelijkse uitgave zal verschijnen, dat wil zeggen zes keer per jaar. Wel zullen deze nummers iets dikker worden: we gaan van 96 naar 112 bladzijden per nummer. Tegelijk zal de website worden vernieuwd, en intensiever worden benut. Een gedeelte van de teksten in het gedrukte nummer zal ook online worden aangeboden. Daarnaast zal de website de ruimte bieden voor reacties op actuele ontwikkelingen – bijvoorbeeld door artikelen uit ons archief op de website te plaatsen, wanneer zij een licht op actuele gebeurtenissen werpen. Ook zal het mogelijk zijn te reageren op bijdragen. Voor de goede orde: de huidige redactie ziet het gedrukte blad vooralsnog als haar kernactiviteit, dus het is zeker niet de bedoeling dat Streven zal veranderen in een alleen digitale publicatie. Maar met dit al verandert het aanbod van Streven: van een gedrukt blad wordt Streven een blad plus een website, en daarnaast zullen bij gelegenheid ook lezingen en andere activiteiten worden aangeboden. Voor jaargang 2018 zal de (reguliere) abonnementsprijs 60 euro bedragen in België en 63 euro in Nederland.

Ondanks de genoemde aanpassingen is extra financiële ondersteuning vanuit ons lezerspubliek noodzakelijk. Als abonnee hebt u diverse mogelijkheden om deze steun daadwerkelijk te geven. Kent u iemand van wie u denkt dat ons blad hem of haar aanspreekt? U zou hem of haar een abonnement cadeau kunnen doen. Ook kunt u in plaats van het verschuldigde abonnementsgeld meer betalen. En mocht u ons in contact kunnen brengen met een persoon die, of een bedrijf dat, bereid en in staat is ons blad substantieel te ondersteunen, neemt u dan contact op met ons secretariaat. Hecht u aan het voortbestaan van Streven, ook op langere termijn: we hebben uw steun hard nodig!

Als redactie willen we onze lezers ook in de toekomst blijven bedienen met inspirerende en bedachtzame essays. Juist in de wereld van vandaag waarin haastig verwoorde en weinig doordachte opvattingen alsmaar belangrijker lijken te worden, is daaraan, zo menen wij, grote behoefte.

Met vriendelijke groeten,
De redactie, de redactieraad en het bestuur van de vzw Streven


MISSIE

Streven staat voor kritische reflectie op cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in diverse gebieden: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie. Geïnspireerd door de christelijke traditie wil de redactie ruimte creëren voor dialoog met uiteenlopende opvattingen en kanttekeningen plaatsen bij paradigma en systeem. Streven wil in tijden van relativisme en zapcultuur op zoek blijven naar verdieping. Daarom kiest het tijdschrift uitdrukkelijk voor langere bijdragen die ook ingewikkelde zaken helder voor het voetlicht brengen. Streven gelooft in genuanceerd, geïnspireerd en weloverwogen denken. Wij zijn ervan overtuigd dat het blad, als het zich de identiteit van het actualiteitsmagazine aan zou meten, zijn meerwaarde zou verliezen. Streven wil juist bewust een tegenwicht bieden tegen de rappe en vaak verwarrende meningenlawine in de populaire media. Het is juist bedoeld voor de lezer die liever eerst een stapje terugzet alvorens te kunnen oordelen. Streven wil niet onmiddellijk maar weldoordacht met actuele ontwikkelingen bezig zijn.

Streven is een van de weinige essayistische tijdschriften in de Lage Landen. Weinig andere bladen bieden zo’n atelier voor het informerende essay. […] En ook zijn we open. Breng de auteursvelden in kaart en je ziet dat Streven medewerkers uit vele, verschillende hoeken aantrekt. Streven richt zich namelijk niet op mensen van een bepaalde leeftijd of gezindte, wel op een ‘generatie die de geest heeft’, op personen met een verlangen naar geïnspireerde verdieping. Mensen voor wie het een vanzelfsprekende zaak is dát ze denken en hun denken open houden.

Stilistisch willen wij zoveel mogelijk alle professioneel jargon vermijden, maar toegeeflijkheid wat het inhoudelijke niveau betreft, wijzen we beslist af. Er wordt vandaag al genoeg vulgariserend en populariserend gedacht. Als wij er altijd angstvallig op uit zijn ons denken te fatsoeneren naar de maat van de doorsnee consument, dan verliest het juist zijn aantrekkelijkheid en belang en geven wij onze reden van bestaan op. We gaan ervan uit dat we schrijven voor vitaal geïnteresseerde lezers, van wie wij evenveel creativiteit verwachten als van onze auteurs.


© S T R E V E N