W E N K E N  V O O R   A U T E U R S

Algemeen

Streven biedt essayistische teksten over allerlei onderwerpen (filosofie, religie, politiek, maatschappij, economie, geschiedenis, literatuur, kunst, film, theater, natuurwetenschap, enz.) Het blad richt zich tot algemeen gevormde niet-gespecialiseerde lezers.

Wij rekenen erop dat aan Streven aangeboden teksten niet (ook niet ingekort of uitgebreid) in andere papieren of digitale publieksmedia verschijnen.

Rubrieken in Streven

1. ARTIKELEN 

Een artikel telt maximaal 4250 woorden. Het is geen academische proeve, geen lezing, geen boekhouderopstel. Wel is de tekst gefocust op een duidelijk onderwerp dat de auteur voldoende beheerst om er een genuanceerde kijk op te geven. Hij hoeft niet alles mee te delen wat hij weet en verwoordt helder waarom het belangrijk is.

2. FORUM EN PODIUM

Een forum- of podiumbijdrage telt maximaal 1750 woorden. Ze is een persoonlijke reflectie op een thema dat in het maatschappelijke of culturele debat speelt. Forumstukken betreffen vooral sociale, politieke en levensbeschouwelijke onderwerpen; podiumstukken gaan over de culturele actualiteit (film, toneel, literatuur, muziek, enz.).

3. RECENSIES

Boeksignalementen tellen maximaal 500 woorden. Ze betreffen recente publicaties die op een zakelijke manier met enkele kritische kanttekeningen worden voorgesteld. Het aanvragen van deze titels gebeurt via het redactiesecretariaat.

Inzendingen

U e-mailt de elektronische versie van de tekst (in MS Word) naar streventijdschrift@gmail.com. Eventueel mogen, hoewel daar in Streven maar beperkt ruimte voor is, in een afzonderlijke e-mail rechtenvrije illustraties worden bijgeleverd (formaat .jpg, resolutie minimaal 300 dpi),. Stuurt u de beeldbijschriften a.u.b. meteen mee. 

Behalve het artikel ontvangen wij graag van u: 
- een samenvatting van ongeveer 75 woorden 
- uw bankrekeningnummer (IBAN en BIC)
- uw fiscaal identificatienummer (B: rijksregisternr.; NL: burgerservicenummer of sofinr) 
- uw personalia (geboortejaar, studies, werkterrein, voornaamste publicaties en postadres en e-mailadres).

Praktische richtlijnen


1. SPELLING

Volgens het Groene Boekje (2005), ook te raadplegen op www.woordenlijst.org. Wij maken hierop één uitzondering, en die betreft de schrijfwijze van tijdvakken en historische gebeurtenissen. De Middeleeuwen, de Verlichting en de Renaissance, bijvoorbeeld, krijgen altijd een hoofdletter, evenals de Val van de Muur.

Getallen van één tot en met twintig, evenals de tientallen en de honderdtallen, worden voluit geschreven. Dit geldt ook voor de aanduidingen voor de eeuwen: we schrijven negentiende eeuw, niet 19e eeuw.

Streven gebruikt maar enkele afkortingen:

  • blz. voor bladzijde;
  • bv. voor bijvoorbeeld;
  • m.i. voor mijns inziens;
  • enz. voor enzovoort;
  • vgl. voor vergelijk;
  • a.w. voor aangehaald werk

Onbekende begrippen moeten worden uitgelegd waar ze voor het eerst worden gebruikt.

2. CITATEN

Citaten worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst ('...'), citaten binnen het citaat tussen dubbele aanhalingstekens ("...").
Wordt er in de citaten tekst weggelaten, zet dan [...]. Wijzigt u zelf iets in het citaat, zet dat dan ook tussen [ ].
Citaten uit vreemde talen moeten worden vertaald (tenzij het om een korte uitspraak gaat, of om een gedicht). Eventueel kan het citaat in de oorspronkelijke taal in een noot worden aangehaald.

3. REFERENTIES

Verwijzingen worden geplaatst in eindnoten en/of in de literatuurlijst, maar houd ze in aantal en omvang zo beperkt mogelijk.
In titels van Engelstalige boeken schrijft men werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met hoofdletters. 
Het voetnootcijfer wordt geplaatst aan het einde van de zin, vóór de punt; behalve waar het gaat om een citaat – dan komt het cijfer na het laatste (sluitende) aanhalingsteken.

Artikel:
Voornaam Familienaam, 'Titel van artikel', in Tijdschrift, aflevering jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Ger Groot, 'De geheime dagboeken van Ludwig Wittgenstein', in Streven, april 1986, blz. 594-607.

Boek:
Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Hannah Arendt, De mens, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, blz. 22-24.

Gerecenseerd boek (in de rubriek ‘Boeken’):
Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, totaal aantal blz., prijs euro, ISBN. Voorbeeld: Karen Armstrong, Compassie, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011, 239 blz., 19,90 euro, ISBN 978-90-234-5973-36.

Internet

Elke maand komt één artikel uit het betreffende nummer op onze website (www.streventijdschrift.be). Maandelijks worden ook enkele bijdragen gepubliceerd op www.elinea.nl . Op termijn worden alle artikelen uit Streven ook opgenomen in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org).

Vergoeding auteursrechten

Voor artikelen, forum- en podiumstukken ontvangt u € 20,- per gedrukte bladzijde in Streven. Over de fiscale behandeling van deze vergoeding leest u hier meer. 

Voor een artikel krijgt de auteur zes bewijsexemplaren, voor een boekbespreking één.

Eventuele reisonkosten zijn voor rekening van de auteur.

© S T R E V E N