Redactie

Herman Simissen (hoofdredacteur)

(*1959) studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien doceerde hij geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit. In maart 2018 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de Duitse filosoof Theodor Lessing (1872-1933).

Ludo Abicht

(*1936) is docent aan de Universiteit Antwerpen (Internationale Betrekkingen) en bij P.A.R.T.S. (filosofie). Hij studeerde klassieke filologie, Germaanse filologie en wijsbegeerte. Hij is bijzonder geïnteresseerd in culturele stromingen, het Jodendom, het Midden-Oosten en ethica. Zijn meest recente boek is De Bijbel, een vrij zinnige lezing (2016). Op het moment houdt hij zich bezig met atheïstische spiritualiteit en de plaats van de Verlichting in een superdiverse wereld.

Benjamin De Mesel

(°1982) studeerde Slavische talen en filosofie. Hij promoveerde op een proefschrift over Wittgenstein en ethiek en is professor moraalfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Favoriete inspiratiebronnen zijn een aantal filosofen uit het midden van de vorige eeuw (Ludwig Wittgenstein, P.F. Strawson, J.L. Austin). Benjamin doet voornamelijk onderzoek in de fundamentele ethiek, onder meer over de volgende vragen. Welke soort uitspraken zijn morele uitspraken en hoe verschillen ze van andere soorten uitspraken? Welke methodes zijn geschikt om morele concepten te bestuderen? Zijn we vrij en verantwoordelijk? Op basis van welke overwegingen kan straf gerechtvaardigd worden? Daarnaast is Benjamin bezig met vragen over het statuut van de filosofie: wat is een filosofische vraag, hoe kan een filosoof daar op een verhelderende manier mee omgaan en welke ‘resultaten’ kunnen van de filosoof verwacht worden? Een overzicht van publicaties is hier te vinden.

Frank Saenen

(*1968) is leraar geschiedenis en esthetica aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. Als leraar in deze twee vakken hoopt hij werkvormen en onderzoeksdomeinen te kunnen exploreren waarbij de jongvolwassen leerlingen de meerwaarde leren aanvoelen van een grondig begrip van historische en culturele ontwikkelingen als brug naar een rijkere vorm van burgerzin.

Maarten Van Alstein

(*1978) is historicus en politiek wetenschapper. Hij werkt als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en is geïnteresseerd in de herinnering aan politiek geweld, conflicthantering en de verhouding tussen moderniteit en geweld.

Nynke van Uffelen

(*1996) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is gepassioneerd over politieke filosofie, techniekfilosofie en filosofie van het onderwijs. Momenteel werkt ze aan haar doctoraat over energierechtvaardigheid, energieopslag, en normatieve onzekerheid bij de TU Delft.

Ana Van Liedekerke

(*1997) is doctorandus Wijsbegeerte aan de KU Leuven, en doet onderzoek naar de retoriek van grondwetten. Ze werkt op de kruislijnen tussen rechtsfilosofie, narratieve theorie en wijsgerige antropologie.

Stefaan Marysse

(*1945) was gewoon hoogleraar in de politieke economie en de ontwikkelingseconomie aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceert op het gebied van verdeling van inkomen en macht in de internationale relaties en over ontwikkelingsproblemen van vooral Sub Sahara Afrika.

Guido Vanheeswijck

(*1955) is gewoon hoogleraar aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef vele boeken over boeken over Robin Collingwood, René Girard en Charles Taylor; zijn meest recente boek is De draad van Penelope: Europa tussen ironie en waarheid (2016).

Wil Derkse

(*1952) is opgeleid als chemicus en filosoof. Hij was hoogleraar wijsbegeerte bij de Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar wetenschap, samenleving en levensbeschouwing bij de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar wijsbegeerte bij de Open Universiteit Nederland.

Tessa Vanbrabant
(*1995) studeerde Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven (2021) en Equality Studies aan het University-College Dublin (2022). Binnen wijsbegeerte is zij voornamelijk geïnteresseerd in ‘emancipatie’ vanuit feministische en politieke filosofie, kritische theorie en radicale democratie. Tijdens equality studies paste zij deze interesse toe op dakloosheid (als politiek concept) en de dakloze (als ontologisch subject). Op dit moment werkt zij Journalistiek af aan de Vrije Universiteit Brussel (2024) om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Jonathan Lambaerts

studeerde sociaal-cultureel werk aan de Katholieke Hogeschool Kempen, wijsbegeerte, en theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven. Hij was werkzaam in het sociaal-cultureel werkveld. Daarna maakte hij de overstap naar het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan de Thomas More hogeschool. Momenteel is hij werkzaam aan de KU Leuven.

Walter Weyns

(*1958) doceert theoretische sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent een essayistische vorm van sociologie, schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde onder meer Klassieke sociologen en hun erfenis, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij, en recentelijk Van mensen en dingen. Een verkenning van onze socialiteit.

Michael Weyns

(*1995) studeerde computerwetenschappen aan de UGent. Momenteel doet hij doctoraal onderzoek in het domein van de artificiële intelligentie, met een nadruk op de integratie van semantische technologieën. Bovendien heeft hij een fascinatie voor filosofische essayistiek en legt hij zich geregeld toe op het doorgronden van de Europese ideeëngeschiedenis.

Herbert De Vriese

(*1973) is docent filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde architectuur en filosofie. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift De Roes van de Kritiek. Bruno Bauer en ’die Freien’.

Dirk De Bièvre

(*1971) is hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse filologie en politieke wetenschappen in Leuven, Louvain-la-Neuve en Konstanz, en doctoreerde in de politieke wetenschappen aan het European University Institute in Firenze. Zijn interesse gaat uit naar de politieke economie van de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie. Samen met Sieglinde Gstöhl schreef hij The Trade Policy of the European Union (2017) en samen met Arlo Poletti Judicial Politics and International Cooperation: From Disputes to Deal-Making at the World Trade Organization (2016). Verder zingt hij bij gelegenheid als bas in Vlaamse koren.

Johan Vanhoutte, s.j.

(*1953), is licentiaat in de filosofie en in de theologie. Hij is universiteitspastor en beheerder sociale aangelegenheden aan de Universiteit Antwerpen. Tevens is hij voorzitter van Haven vzw, dat het  Antwerps Steunpunt Vluchtelingen en het Antwerps Steunpunt Mensen Zonder Papieren bestuurt.

Jean-Pierre Rondas

(*1946) studeerde Engelse en Duitse literatuur aan de Universiteit Gent. Was van 1980 tot 2011 producer en programmamaker bij het culturele radionet van de VRT (Klara).

Willie van der Merwe

(*1957) is professor Filosofie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij studeerde Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde, Filosofie en Theologie in Stellenbosch en promoveerde op Husserl en Wittgenstein se beskouinge oor die verhouding tussen taal en ervaring. Hij is gespecialiseerd in het raakvlak tussen hedendaagse taalfilosofie, godsdienstfilosofie en cultuurfilosofie. Als gastprofessor en navorser was hij actief aan de KU Leuven, de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Salzburg en namens UCSIA aan de Universiteit van Antwerpen.

Dirk Rochtus

(*1961) is doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Hij doceert internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de KU Leuven en publiceert over nationalisme, Turkije en Duitsland.