Wenken voor auteurs

Algemeen

Streven biedt essayistische teksten over allerlei onderwerpen: filosofie, religie, politiek, maatschappij, economie, geschiedenis, literatuur, kunst, film, theater, natuurwetenschap, enzovoort. Het blad richt zich tot algemeen gevormde niet-gespecialiseerde lezers. Wij rekenen erop dat aan Streven aangeboden teksten niet (ook niet ingekort of uitgebreid) in andere papieren of digitale publieksmedia verschijnen.

Rubrieken in Streven

  1. ARTIKELEN

Een artikel telt maximaal 4.250 woorden. Het is geen academische proeve, geen lezing, geen boekhouderopstel. Wel is de tekst gefocust op een duidelijk onderwerp dat de auteur voldoende beheerst om er een genuanceerde kijk op te geven. Hij mag schrijven ‘met de boeken achter zich, niet vóór zich’, wat inhoudt dat niet elke uitspraak of parafrasering uitgebreid moet worden verantwoord. De auteur formuleert helder en beargumenteert zijn standpunten. Gelieve tussenkopjes te gebruiken, zonder nummeringen.

  1. FORUM EN PODIUM

Een Forum- of Podiumbijdrage telt maximaal 1.750 woorden. Ze is een persoonlijke reflectie op een thema dat in het maatschappelijke of culturele debat speelt. Forumstukken betreffen vooral sociale, politieke en levensbeschouwelijke onderwerpen; Podiumstukken gaan over de culturele actualiteit (film, toneel, literatuur, muziek, enzovoort).

  1. RECENSIES

Boeksignalementen tellen maximaal 500 woorden. Ze betreffen recente publicaties die op een zakelijke manier met enkele kritische kanttekeningen worden voorgesteld. Het aanvragen van deze titels gebeurt via het redactiesecretariaat.

Inzendingen

U e-mailt de elektronische versie van de tekst (in Microsoft Word) naar streventijdschrift@gmail.com. Wij ontvangen graag meteen ook een teaser of samenvatting van 50-75 woorden, uw bankrekeningnummer (IBAN en BIC), uw fiscaal identificatienummer (B: rijksregisternummer; NL: burgerservicenummer of sofinummer), en uw personalia (geboortejaar, studies, werkterrein, voornaamste publicaties en postadres en e-mailadres). Hoewel daar in Streven maar beperkt ruimte voor is, mag u in een afzonderlijke e-mail desgewenst rechtenvrije illustraties bijleveren (formaat .jpg, resolutie minimaal 300 dpi). Stuurt u de beeldbijschriften alstublieft meteen mee.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

  1. SPELLING

Volgens het Groene Boekje (2005), ook te raadplegen op www.woordenlijst.org. Wij maken hierop één uitzondering, en die betreft de schrijfwijze van tijdvakken en historische gebeurtenissen. De Middeleeuwen, de Verlichting en de Renaissance, bijvoorbeeld, krijgen altijd een hoofdletter, evenals belangrijke historische gebeurtenissen zoals de Val van de Muur.

Getallen van één tot en met twintig, evenals de tientallen en de honderdtallen, worden voluit geschreven. Dit geldt ook voor de aanduidingen voor de eeuwen: we schrijven negentiende eeuw, niet 19e eeuw.

Streven gebruikt maar drie afkortingen:

  • blz. voor bladzijde;
  • a.w. voor aangehaald werk;
  • e.a. voor ‘en anderen’, in verwijzingen na elke tweede auteur of samensteller.

Onbekende begrippen moeten worden uitgelegd waar ze voor het eerst worden gebruikt.

  1. CITATEN

Citaten worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst (‘…’), citaten binnen het citaat tussen dubbele aanhalingstekens (“…”).

Wordt er in de citaten tekst weggelaten, zet dan […]. Wijzigt u zelf iets in het citaat, zet dat dan ook tussen [ ].

Citaten uit vreemde talen moeten door u worden vertaald naar het Nederlands (tenzij het om een korte uitspraak gaat, of om een gedicht). Eventueel kan het citaat in de oorspronkelijke taal in een noot worden aangehaald.

  1. BRONVERWIJZINGEN

Verwijzingen worden geplaatst in eindnoten en/of in de literatuurlijst, maar houd ze in aantal en omvang zo beperkt mogelijk.

In titels van Engelstalige boeken schrijft men werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met hoofdletters.

Artikel:

Voornaam Familienaam, ‘Titel van artikel’, in Tijdschrift, aflevering jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Ger Groot, ‘De geheime dagboeken van Ludwig Wittgenstein’, in Streven, april 1986, blz. 594-607.

Boek:

Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Hannah Arendt, De mens, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, blz. 22-24.

Gerecenseerd boek (in de rubriek ‘Boeken’):

Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, totaal aantal blz., prijs euro, ISBN. Voorbeeld: Karen Armstrong, Compassie, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011, 239 blz., 19,90 euro, ISBN 97890234597336.

  1. VERGOEDING

Vergoeding auteursrechten

Voor artikelen, forum- en podiumstukken ontvangt u € 20,- per gedrukte bladzijde in Streven. Over de fiscale behandeling van deze vergoeding leest u meer in dit document: Auteursrechten_Streven_Bijlage_2018.

Voor een artikel krijgt de auteur zes bewijsexemplaren, voor een boekbespreking één.

Eventuele reisonkosten zijn voor rekening van de auteur.

Internet

Uit elk gedrukte nummer verschijnen enkele artikelen op deze website. Op termijn worden alle artikelen uit Streven ook opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org). Hiervoor biedt Streven geen extra vergoeding. Inzenden betekent dat u hiermee akkoord gaat.