Wenken voor auteurs

Algemeen

Streven biedt essayistische teksten over allerlei onderwerpen: filosofie, religie, politiek, maatschappij, economie, geschiedenis, literatuur, kunst, film, theater, natuurwetenschap, enzovoort. Het digitale tijdschrift richt zich tot algemeen gevormde niet-gespecialiseerde lezers. Auteurs kunnen hun artikelen die in Streven of op Streven Vrijplaats zijn verschenen, in principe niet ook nog publiceren in andere papieren of digitale publieksmedia, al kan hier wel bij uitzondering over overlegd worden met de hoofdredacteur.

Rubrieken in Streven

 1. ARTIKELEN

Een artikel telt maximaal 4.250 woorden. Het is een essay – geen academische proeve, geen lezing, geen boekhouderopstel. Wel is de tekst gefocust op een duidelijk onderwerp dat de auteur voldoende beheerst om er een genuanceerde kijk op te geven. Hij mag schrijven ‘met de boeken achter zich, niet vóór zich’, wat inhoudt dat niet elke uitspraak of parafrasering uitgebreid moet worden verantwoord. De auteur formuleert helder en beargumenteert zijn standpunten. Gelieve tussenkopjes te gebruiken, zonder nummeringen.

 1. FORUM EN PODIUM

Een Forum- of Podiumbijdrage telt maximaal 1.750 woorden. Ze is een persoonlijke reflectie op een thema dat in het maatschappelijke of culturele debat speelt. Forumstukken betreffen vooral sociale, politieke en levensbeschouwelijke onderwerpen; Podiumstukken gaan over de culturele actualiteit (film, toneel, literatuur, muziek, enzovoort).

 1. RECENSIES

Boeksignalementen tellen maximaal 500 woorden. Ze betreffen recente publicaties die op een zakelijke manier met enkele kritische kanttekeningen worden voorgesteld. Het aanvragen van deze titels gebeurt via annemarie [punt] estor [at] skynet [punt] be.

Inzendingen

 • U e-mailt de elektronische versie van de tekst (in Microsoft Word) aan ons via de invulformulieren op deze website.
 • Wij ontvangen graag meteen ook een teaser of samenvatting van 50-75 woorden.
 • Desgewenst kunt u meteen rechtenvrije illustraties bijleveren (formaat .jpg). Indien nodig stuurt u de fotobijschriften mee: u plaatst ze in de tekst en geeft tussen vierkante haken aan waar de foto en het bijschrift moeten komen.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

 1. SPELLING

Volgens het Groene Boekje (2005), ook te raadplegen op www.woordenlijst.org. Wij maken hierop één uitzondering, en die betreft de schrijfwijze van tijdvakken en historische gebeurtenissen. De Middeleeuwen, de Verlichting en de Renaissance, bijvoorbeeld, krijgen altijd een hoofdletter, evenals belangrijke historische gebeurtenissen zoals de Val van de Muur.

Getallen van één tot en met twintig, evenals de tientallen en de honderdtallen, worden voluit geschreven. Dit geldt ook voor de aanduidingen voor de eeuwen: we schrijven negentiende eeuw, niet 19e eeuw.

Streven gebruikt maar drie afkortingen:

 • blz. voor bladzijde;
 • a.w. voor aangehaald werk;
 • e.a. voor ‘en anderen’, in verwijzingen na elke tweede auteur of samensteller.

Onbekende begrippen moeten worden uitgelegd waar ze voor het eerst worden gebruikt.

 1. CITATEN

Citaten worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst (‘…’), citaten binnen het citaat tussen dubbele aanhalingstekens (“…”).

Wordt er in de citaten tekst weggelaten, zet dan […]. Wijzigt u zelf iets in het citaat, zet dat dan ook tussen [ ].

Citaten uit vreemde talen moeten door u worden vertaald naar het Nederlands (tenzij het om een korte uitspraak gaat, of om een gedicht). Eventueel kan het citaat in de oorspronkelijke taal in een noot worden aangehaald.

 1. BRONVERWIJZINGEN

Verwijzingen worden geplaatst in eindnoten en/of in de literatuurlijst, maar houd ze in aantal en omvang zo beperkt mogelijk.

In titels van Engelstalige boeken schrijft men werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met hoofdletters.

Artikel:

Voornaam Familienaam, ‘Titel van artikel’, in Tijdschrift, aflevering jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Ger Groot, ‘De geheime dagboeken van Ludwig Wittgenstein’, in Streven, april 1986, blz. 594-607.

Boek:

Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, blz. x-x. Voorbeeld: Hannah Arendt, De mens, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, blz. 22-24.

Gerecenseerd boek (in de rubriek ‘Boeken’):

Voornaam Familienaam, Titel. Ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, jaartal, totaal aantal blz., prijs euro, ISBN. Voorbeeld: Karen Armstrong, Compassie, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011, 239 blz., 19,90 euro, ISBN 97890234597336.

 1. VERGOEDING

Streven is noodgedwongen uitgeweken naar een digitaal bestaan. Dat betekent ook dat auteurs bij ons spijtig genoeg geen auteursrechtenvergoedingen meer kunnen krijgen.

DBNL

Op termijn worden alle artikelen uit Streven ook opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org). Hiervoor biedt Streven geen extra vergoeding. Inzenden betekent dat u hiermee akkoord gaat.