Robrecht Boudens

De terugkeer van Pius IX

In een aantal kerkelijke kringen maakt men de jongste tijd bijzonder veel werk van de zalig(heilig)verklaring van paus Pius IX. Waar de officiële erkenning van iemands ‘heldhaftige, persoonlijke heiligheid’ een uiteraard aparte, binnenkerkelijke aangelegenheid is, rijzen toch wat vragen omtrent het opportuun en/of inspirerend karakter van een publieke ‘verklaring’ betreffende een man die, naar het oordeel van vrijwel alle historici, de tekenen van zijn tijd niet wist te verstaan en die zich, hoe diepgelovig en moedig ook, grotendeels vruchteloos verzet heeft tegen een historische evolutie in kerk en maatschappij (welke o.m. de gewetensvrijheid betrof die pas op Vaticanum II als een fundamenteel mensenrecht erkend en beaamd zou worden).

verschenen: April 1986, blz. 628

jaargang: 53/07