Een hervorming van de Franse wetgeving inzake abortus

Het artikel dat wij hier als een bijdrage tot het abortusdebat publiceren, is een vertaling van het ‘dossier’ dat in het Franse jezuïtentijdschrift ‘Etudes’ verscheen en ook buiten Frankrijk ogal wat opzien heeft gebaard. Het is opgesteld door een interdisciplinaire groep van gynecologen, biologen, psychiaters, theologen. Zij beperken zich niet tot theoretische beschouwingen, maar doen ook praktische voorstellen. Of juister: zij zetten bakens uit voor een hervorming van de wetgeving, die zij noodzakelijk achten. De menselijk bezorgdheid, eerlijkheid én comptetentie van deze mensen kunnen niet in twijfel worden getrokken. OVer de praktische haalbaarheid én wenselijkheid van hun voorstellen kan worden gediscussieerd. Maar wij zouden graag hebben dat dat ook gebeurd. Ook door onze lezers. Hun is dat wel toevertrouwd.

verschenen: April 1973, blz. 633

jaargang: 40/07