Christiaan Lievestro

Erasmus en de jezuïetenpedagogie

Ofschoon de werken van Erasmus niet voorkwamen op de officiële lijsten van handboeken die gebruikt werden op de Jezuïetenscholen, werden ze met uitzondering van Lof der Zotheid terdege gelezen. Toch gaapt er een kloof tussen de subtiele morele beschouwingen van Erasmus en de rechtlijnige pedagogie van de Jezuïeten.

verschenen: Januari 1994, blz. 44

jaargang: 61/01