Louis Van Bladel

Ethiek: begrenzing of verruiming van de economie?

De blijkbaar erg moeizame zoniet onmogelijke verzoening tussen economische en ethische imperatieven spruit o.m. voort uit een als vanzelfsprekend gehanteerde terreinafbakening. Mag het in de economie alleen maar gaan over waren, welvaart en hebben, en mag de ethiek zich uitsluitend inlaten met waarden, welzijn en zijn? Moet die alsmaar problematischer compartimentering niet dringend door beide partijen ‘van binnen in’ worden doorbroken?

verschenen: December 1987, blz. 195

jaargang: 55/03