Piet Schoonenberg

God in relatie en in wording

Waarschijnlijk vond de proces-theologie (van een ‘bewogen’ God) zoveel weerklank onder gelovige christenen, omdat hun religieus gevoel – door bijbelse uitspraken gevoed – zich bleef verzetten tegen de vertrouwde thomistische stelling ‘dat er in God geen werkelijke relatie tot de schepselen bestaat’ (aangezien zo’n relatie afbreuk zou doen aan Gods wezenlijke en onveranderlijke volmaaktheid). De auteur betoogt dat dit religieus gevoel terecht is, en ook inzichtelijk gestaafd kan worden, zij het op een andere filosofische gronden dan die welke Thomas van Aquino en de scholastiek theologie meenden te moeten hanteren.

verschenen: Juli 1980, blz. 879

jaargang: 47/10