Eeuwout Klootwijk

Godsdienst in Meervoud

Pleidooi voor een interreligieuze dialoog

De grote verscheidenheid aan religieuze tradities stelt christenen voor velerlei theologische en existentiële vragen. Globaal gesproken kunnen er momenteeel drie wijzen van benadering in de theologie der religies onderscheiden worden: exclusivisme (Jezus Christus is de enige weg waardoor mensen tot bevrijding en heil kunnen komen):: inclusivisme (er zijn verschillende heilswegen maar de norm en het criterium tot beoordeling en onderscheiding der geesten is gelegen in Jezus Christus) en pluralisme (er zijn vele wegen tot het Mysterie van de Waarheid). In dit artikel wordt de laatste benaderingswijze beschreven aan de hand van de gedachtengang van de Indiase theoloog Stanley J. Samartha (1920). godsdienst in meervoud

verschenen: December 1992, blz. 1267

jaargang: 59/14