Roger Lenaers

Heeft de biecht nog toekomst?

Aansluitend bij het vorige artikel en naar aanleiding van een onlangsverschenen boek vraagt de auteur zich af of de teleurgang van de biechtpraktijk niet een onomkeerbaar fenomeen is. Het Godsbeeld en het wereld beeld van de Westerse mens zijn zo diepgaand veranderd, dat ook begrippen als ‘zonde’, ‘berouw’, ‘vergeving’, ‘belijdenis’ hertaald moeten worden, als ze nog enige ervaring willen dekken. Ook dit artikel wil een bijdrage zijn aan de voorbereiding van de aanstaande Bisschoppensynode over ‘Verzoening en Boete’.

verschenen: September 1983, blz. 997

jaargang: 50/11