Raf Debaene

Het conservatisme van de vernieuwers

Kenniseconomie en onderwijs

In het discours in de media over onderwijs wordt het vage begrip ‘kenniseconomie’ als alibi gebruikt om onbedachtzaam veranderingen door te voeren. Door de angst die er lijkt te heersen voor de voortdurende toevloed aan ‘kennis’, wil men het onderwijs reduceren tot het louter doorgeven van de vaardigheid ‘leren leren’, zonder de vormende en emancipatorische waarde van kennis te erkennen. Een dergelijk onderwijs draagt niet bij tot mondige zelfstandigheid, maar tot flexibiliteit door gebrek aan inhoud. Het is in wezen een conservatief discours.

verschenen: Januari 2005, blz. 5

jaargang: 72/01