Ludo Abicht

Joden en Polen: a tragedy of errors

* Jean-Charles Szurek en Annette Wievorka (red.): Juifs et Polonais 1939-2008 *

verschenen: Oktober 2010, blz. 830

jaargang: 77/09