Louis Van Bladel

Marx, Marcuse en Baudrillard

Het kapitalisme van de vorige eeuw heeft een welvaartsmaatschappij voortgebracht die in velerlei opzicht niet beantwoordt aan wat K. Marx meende te kunnen voorspellen op grond van zijn maatschappijanalyse en -kritiek. Door zijn duiding van die maatschappij als een uitgesproken consumptiemaatschappij onthulde Marcuse het structurele geweld en de manipulerende tendensen, die inherent blijken te zijn aan onze maatschappij van de overvloed. Met zijn semiologische interpretatie gaat Baudrillard nog een stap verder: in onze maatschappij tellen niet eens meer de gebruiks- of de ruilwaarde van de produkten, maar alleen hun tekenwaarde, die voortdurend de sociale ongelijkheid re-produceert om het produktiesysteem als zodanig in stand te houden.

verschenen: Oktober 1977, blz. 3

jaargang: 45/01