Jack Mahoney

Moraaltheologie en medische ethiek

Morele oordelen komen niet uitsluitend tot stand door algemene principes toe te passen op particuliere situaties, die daarenboven vaak zo nieuw zijn dat ze voordien niet eens overwogen konden worden. De recente ontwikkelingen en mogelijkheden op medisch gebied vragen om een vernieuwde aandacht voor de onontkoombare wisselwerking tussen principe en situatie en tussen morele (ook christelijk-gelovige) intuïtie enerzijds en de rationele verantwoording en de gemeenschappelijke toetsing daarvan anderzijds.

verschenen: December 1985, blz. 212

jaargang: 53/03