Wil Derkse

Over waarden, normen en de mogelijkheid van hun overdracht

Sinds enige tijd is in Nederland een publiek debat gaande over ‘normen en waarden’, mede voortkomend als reactie op een breed gesignaleerde ‘normvervaging’. De vraag is of ‘normen en waarden’, opgevat als ‘regels en deugden’ wel zo gemakkelijk in één adem mogen worden genoemd. Deze vraagt hangt samen met de spanning tussen autonomie en heteronomie. Diezelfde spanning is ook van belang bij de vraag naar de mogelijkheid van de overdacht van ‘normen en waarden’. Plato/Socrates zou aan het publieke debat met genoegen hebben deelgenomen.

verschenen: Januari 1993, blz. 13

jaargang: 60/01