Edouard Bone

Paleontologie en macro-evolutie II

De ontwikkeling van de zoogdieren uit de reptielen is door dermate talrijke, vaak verrassende paleontologische documenten gestaafd, dat het feit van de macro-evolutie nog nauwelijks betwijfeld kan worden. Waar een dergelijk proces ‘via’ een hele reeks geconstateerde overgangsvormen uitmondt in een nieuw en bestendig structuurtype, heeft men wel het ‘eindpunt’ van zo’n evolutielijn verklaard, maar het ‘beginpunt’ – de reden waarom de aanvankelijke en uiteraard geringe mutaties tenslotte een ‘macro-evolutieve’ draagwijdte zullen blijken te hebben – blijft de wetenschap vooralsnog verborgen.

verschenen: September 1983, blz. 1032

jaargang: 50/11