Louis Van Bladel

Van Marx tot Marcuse

Na de artikelen die hij vroeger over Marx en Marcuse apart heeft geschreven, geeft de auteur nu een kernachteiger overzicht van beider maatschappij-kritische visies, me de bedoeling het verband en het verschil tussen beide uitdrukkelijker in het licht te stellen. Natuurlijk wordt veel van het vroeger geschrevene hernomen, maar op belangrijke punten valt duidelijk een appreciatie-verschuiving waar te nemen ten voordele van Marcuse, wiens nieuwheid positiever wordt beoordeeld in het licht van de nieuwheid van de problematiek van onze tijd.

verschenen: November 1972, blz. 125

jaargang: 40/02