H.M.V. Buntinx

Verbod op ondergrondse kernproeven

Op 29/2 jl. werd de zoveelste zitting van de Geneefse Ontwapeningsconferentie geopend. Tegen de akelig oplogpende spiraal van de bewapeingswedloop moeten drastische maatregelen worden genomen. Eén daarvan is de uitbreiding van het verbod op kernproeven tot de ondergrond. Daarmee staat het probleem van de internationale controle weer meer dan ooit centraal. De ontwikkelinge van de seismologische wtenschap kan er misschien toe bijdragen dit politieke probleem nader tot een oplossing te brengen.

verschenen: Mei 1972, blz. 766

jaargang: 39/08