Leo Geerts

Vlaamse literaire kroniek III

Het gras in de duinen

In het derde deel van zijn kroniek van het Vlaamse proza gaat de auteur in op de intrigerende vraag waarom sommige mensen zich voor welk publiek aan het schrijven zetten: bij wijze b.v. van satirische oprispingen uit onvrede met de maatschappij of zichzelf:: of van een veelal cliché-matige verbeelding van eveneens al tot clichés verworden bedreigingen (als atoomexplosies, computerisering van de samenleving, aids…) of van ijverig doorwrochte familiekronieken en historische romans, die geacht worden actuele conflicten en wantoestanden te verhelderen:: of van nauwgezet opgetekende, voor de geviseerde lezer al dan niet relevante dagboeknotities.

verschenen: April 1988, blz. 651

jaargang: 55/07