Erik Raymaekers

Welvaart zonder toekomst

Armoede zonder uitzicht

De min of meer krampachtige pogingen van de rijke industrielanden om hun economische crisis te bezweren hebben vooralsnog niet veel anders gedaan dan een aantal contradicties in de wereldeconomie onthullen: tussen verhoogde produktiecapaciteit en overproduktie enerzijds en beperkte of zelfs inkrimpende afzetmarkten anderzijds:: tussen nationale protectionistismen en verbeten competitie om de exporthandel:: tussen de verarming van de Derde Wereld en de haar toebedeelde rol van nieuwe afzetmarkt voor de Eerste Wereld.

verschenen: April 1985, blz. 487

jaargang: 52/07