D R I F T

195 Mensenrechten
Joris Gerits
197 Geloof in de God Schepper na de oerknal. Naar een revisie van het klassieke theïsme
Georges De Schrijver
Uit de oerknaltheorie kan niet worden afgeleid dat de kosmische evolutie een vooraf vastgelegd scenario zou volgen. Hiervoor zijn er te veel toevallige factoren in het spel. Dit artikel neemt afstand van pogingen om een intelligent design aan het werk te zien in de evolutie van de soorten (Darwin) en in de formaties van sterren die de chemische elementen genereren waaruit het leven op aarde zal voortkomen. Het klassieke theïsme is dringend aan revisie toe. We doen er beter aan, ons een God Schepper voor te stellen die het universum carte blanche geeft om een intrinsieke creativiteit te ontwikkelen.
210 Ayn Rand door de bril van Hannah Arendt
Hans Achterhuis
De romans van Ayn Rand zijn fascinerend: haar anarchistische pleidooi voor het sterke, vrije en creatieve individu is meeslepend, de utopisch/dystopische opzet bewonderenswaardig en de plots zijn origineel en spannend. Houd je haar werk naast werken van anderen, dan valt plots op hoe eenzijdig Rands werkelijkheid is. In dit artikel wordt The Fountainhead vergeleken met Hannah Arendts Vita Activa , Plato’sProtagoras en Machiavelli’s Discorsi . Getoond wordt wat er schort aan Rands personages, die als spreekbuis voor haar objectivistische filosofie fungeren: het kunnen aangaan van vriendschapsbanden, het eendrachtig met anderen spreken en het scheppen van een duurzame omgeving.
221 Markt- en managementdenken in zorg en onderwijs
Herman De Dijn
In de laatmoderne maatschappij waarin we leven zijn markt- en managementdenken nu ook binnengedrongen in nonprofitdomeinen als zorg en onderwijs. Dat heeft te maken met de diepgewortelde tendens in de moderne cultuur naar algehele wetenschappelijk-technisch-organisatorische beheersing. Door die ontwikkeling ontstaan in die domeinen spanningen en zelfs contradicties. Waarom komen die fenomenen pas recent zo sterk naar voren? Welke zijn de voornaamste contradicties waarvan sprake? En wat nu? Dat zijn de vragen die aan bod komen in dit artikel.
232 Rasters en blokken. Over de kruising van stripverhalen en architectuur in de Belgische tekenkunst
Jan Baetens
Stad en stripverhaal hebben veel met elkaar te maken: historisch hebben ze zich samen explosief ontwikkeld sinds het einde van de negentiende eeuw, vormelijk zijn er talloze echo’s, en heel wat strips hebben de stedelijke omgeving niet alleen als decor maar ook als thema. In deze bijdrage wordt gepoogd een beeld te schetsen van de veranderingen die de relatie stad-strip in de loop van de twintigste eeuw heeft gekend, en dit verhaal wordt onderbouwd met Belgische voorbeelden: Masereel, Hergé, Schuiten en Lambé.
245 De wereld volgens Robert D. Kaplan
Stijn Geudens
In zijn jongste boek ‘ De wraak van de geografie ‘ onderzoekt de Amerikaanse auteur Robert D. Kaplan de invloed van de geografie op de wereldpolitiek in verleden, heden en toekomst. Centraal daarbij staan de geopolitieke theorieën van de Brit Halford J. Mackinder en de Amerikaan Nicholas J. Spykman. Wordt de loop van de geschiedenis inderdaad bepaald door de wetmatigheden die de natuur ons oplegt of is er ook nog plaats voor menselijk ingrijpen?

F O R U M

255 Waarom het wel kan
Harold Polis
261 Voor een vrijzinnigheid zonder dogma’s. Twee bijdragen aan het levensbeschouwelijke debat in het postideologische tijdperk
Ludo Abicht

P O D I U M

264 Bekentenissen van een schrijfjunk
Jack van der Weide
270 Celan in de Nederlandstalige poëzie
Joris Gerits
275 Het einde van de wereld
Klaas Tindemans

B O E K E N

F. Springer, Met stille trom. Een journaal * Ivo Michiels, Maya Maya * Frank Dikötter, Mao’s massamoord. De geschiedenis van China’s grootste drama 1958-1962 * Berber Bevernage,History, Memory, and State-Sponsored Violence. Time and Justice * Laurent Businne (red.), Giuseppe Penone.