Antwerpen/Nijmegen, november 2019

De huidige, zesentachtigste jaargang van Streven, die van 2019, zal de laatste zijn die in druk verschijnt. De vzw Streven heeft het besluit moeten nemen, met het gedrukte tijdschrift te stoppen.

Met ingang van 1 januari 2018 is Streven van een maandblad veranderd in een tweemaandelijkse uitgave. Deze verandering kwam enkel en alleen voort uit financiële overwegingen: we waren een subsidie van overheidswege kwijtgeraakt en konden maandelijks verschijnen niet blijven bekostigen. Dankzij een jaarlijkse gift van UCSIA en een aanzienlijke financiële input van de Vlaamse jezuïeten is Streven toch overeind gebleven. Wij zijn UCSIA en het bestuur van de jezuïeten dankbaar voor de geleverde financiële inspanningen.

Maar financiële én menselijke middelen zijn beperkt, en dat ondervindt in de huidige conjunctuur ook het regionale bestuur van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland. Er moeten keuzes gemaakt worden. Streven heeft geprobeerd een inbedding te vinden in een bevriende organisatie in de hoop dat een dergelijke verankering vruchtbaar zou worden voor beide partners. Hoewel de gesprekken ver gevorderd waren, is uiteindelijk gebleken dat het aan een voldoende sterk gemeenschappelijk draagvlak ontbreekt en dat daardoor een zinvolle integratie van Streven binnen die instelling niet haalbaar is.

Om deze redenen hebben wij het pijnlijke besluit moeten nemen dat de huidige jaargang de laatste zal zijn van Streven als gedrukt tijdschrift. Uiteraard betreuren het bestuur van de vzw Streven en de redactie en redactieraad van het blad dit ten zeerste, maar de middelen om een gedrukte uitgave te blijven maken ontbreken eenvoudig. Wel streeft de redactie ernaar Streven als digitaal platform voort te zetten op deze website. Wij hopen u hier geregeld als lezer terug te zien.

Tot slot willen we de aandacht vestigen op de feestelijke presentatie van het themanummer ‘Schaamte(loos)’ die wij organiseren in samenwerking met de Leerstoel Rector Dhanis op 18 december 2019. U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. U vindt alle details in het november-decembernummer en op deze pagina.

Een laatste nummer van Streven verschijnt begin 2020 en zal nog als cadeau bij de abonnees belanden.

Wij danken de abonnees, onze oud-redactiesecretarissen, de vormgever en de drukkerij, de boekhandels, en tot slot de subsidiënten en sponsoren. Hopelijk kunnen wij verdergaan met redactie en redactieraad, als platform voor vele individuele essayisten in het bijzonder en voor de essayistiek in het algemeen.

Hoogachtend,

Jan Koenot, voorzitter vzw Streven
Herman Simissen, hoofdredacteur Streven