291 Nooit helemaal ergens thuis. Essaywedstrijd 2010
292 Bij het overlijden van Edward Schillebeeckx
Elianne Muller
293 Retrospectieve van een rijk leven
Domien Dolf Vaganée
296 ‘God is ieder ogenblik nieuw’
Erik Borgman
300 Het einde van een tijdperk? 
Pieter Anton van Gennip
Op 23 december 2009 overleed theoloog Edward Schillebeeckx, die in 1914 te Antwerpen werd geboren maar het grootste deel van zijn leven in Nijmegen woonde en doceerde. Twee bij zijn uitvaart uitgesproken bijdragen gaan in op respectievelijk zijn leven en zijn werk. Vervolgens wordt in breder verband een voorlopige balans opgemaakt van het Tweede Vaticaans Concilie, waarbij Schillebeeckx de Nederlandse bisschoppen adviseerde – en waaraan zijn wereldfaam én omstredenheid verbonden is.
310 Het roer moet om! Naar een sentimentalistisch humanisme 
Jan Bransen
Op quasi-suggestieve manier verkent deze bijdrage de conceptuele ruimte die ontstaat zodra een humanistische levensbeschouwing verbonden wordt met een sentimentalistische visie op de bronnen van moraliteit. Dit gebeurt aan de hand van vier stellingen waarin niet alleen een contrast gearticuleerd wordt met de meer rationalistische traditie van het naoorlogse humanisme, maar waarin ook de nadruk wordt gelegd op het belang van het ontwikkelen van onze morele emoties.
322 Kosovo twee jaar onafhankelijk 
Erik Faucompret
Op 17 februari was het twee jaar geleden dat Kosovo zijn onafhankelijkheid uitriep. Maar slechts een derde van de leden van de Verenigde Naties heeft Kosovo diplomatiek erkend. Andere landen steunen Servië en Rusland in hun verzet tegen een onafhankelijk Kosovo. Volkenrechtelijk zijn er vier criteria om te kunnen worden erkend. Daarnaast moet een staat economisch leefbaar zijn en de rechten van zijn minderheden erkennen. De kwestie-Kosovo wordt echter mede beheerst door een conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland.
333 Marokkaans dagboek
Joseph Pearce
In oktober 2009 reisden de Vlaamse auteurs Rachida Lamrabet, Tom Lanoye, Joseph Pearce en Anne Provoost met de Schrijverskaravaan van de literaire organisatie Het Beschrijf naar Casablanca en Rabat. Daar presenteerden ze zich vier dagen lang samen met vier Marokkaanse auteurs aan het publiek tijdens feestelijke literair-muzikale avonden en debatten. Joseph Pearce hield een dagboek bij.
342 Verdwaald in de politiek. Gustave Courbet en de Commune van 1871
Wouter van Raamsdonk
De Franse schilder Gustave Courbet (1819-1877) is gedurende zijn hele artistieke loopbaan politiek geïnteresseerd en geëngageerd geweest. Eerst ageerde hij tegen het Franse Tweede Keizerrijk van Napoleon III, na de nederlaag van Frankrijk in de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) raakte hij actief betrokken in de kunstpolitiek van de jonge Franse Derde Republiek en de Parijse Commune van 1871. Vooral die laatste betrokkenheid heeft hem de haat van politiek rechts in Frankrijk opgeleverd en hem na de nederlaag van de Commune de fysieke maar ook artistieke ballingschap ingedreven.

F O R U M

354 Transcendentie en engagement
Guido Vanheeswijck
360 Financiële crisis, economische crisis of beschavingscrisis?
Bruno Segers

P O D I U M

365 Thomas Mann en Serach. Het vrouwelijk geheugen van Israël
Riet Schenkeveld-van der Dussen
370 Logicomix. Een striproman over wiskunde, logica en het leven
Jasper Van de Vijver

B O E K E N

L. Goosen, Van Abraham tot Zacheüs * E. Drewermann, Taal voor de ziel * K. Schmidt, Du stirbst nicht * E. van der Wall en L. Wessels (red.), Een veelzijdige verstandhouding * A. de Botton, Een week op de luchthaven.