339
DRIFT
Onbeminde gelovigen
Guido Vanheeswijck

342
Vluchtigheid
Antoon Vandevelde
Hannah Arendt verwondert er zich over dat mensen in de tweede helft van de twintigste eeuw het verlangen naar onsterfelijkheid niet langer thematiseren en misschien zelfs hebben opgegeven. Is dit geen markant teken van onze vervreemding van de menselijke bestaansconditie? En inderdaad, we vermeien ons vaak in de vluchtigheid van plezierige ervaringen, maar dit belet niet dat de hang naar een permanentie die ons beperkte bestaan overstijgt onze nachten blijft beheksen, en in de meest onverwachte configuraties terug opduikt.

354
Jezus’ verrijzenis: wat is ervan waar? En wat hebben we eraan?
Roger Lenaers
Iedere zondag belijdt de kerkganger zijn geloof in Jezus Christus, ‘de derde dag verrezen uit de doden’. Maar is zich in de regel niet bewust in welke tegenspraak met het hele moderne denken dat hem brengt. Aan die tegenspraak ontkomt hij alleen, als hij het overgeleverde beeld van God als de buitenkosmische ‘Heer van hemel en aarde’ opgeeft voor een godsbeeld waarmee ook de moderniteit zich kan verzoenen. Ook pas dan wordt de centrale plaats van de zogenaamde ‘verrijzenis’ voor ons leven inzichtelijk.

367
Mazdafilie en filosofie
Judith Wambacq
In het recent verschenen Ainsi pensait Zarathoustra. Une philosophie avant la lettre (Parijs, Non Lieu, 2017), onderzoekt Ann Van Sevenant de filosofische vooronderstellingen van het gedachtegoed van de Perzische Zarathoestra. Dit boek vormt het voorlopig laatste in een rij met zeer uiteenlopende onderwerpen: geschiedenis van de wijsbegeerte (Het verhaal van de filosofie, Hadewijch, 1992), esthetica (Il filosofo dei poeti, Mimesis, 1994), filosofie in het computertijdperk (Ecrire à la lumière, Galilée, 1999), zorgethiek (Philosophie de la sollicitude, Vrin, 2001), filosofie van het vrijen (Sexual Outercourse. Philosophy of Lovemaking, Peeters, 2005), enzovoort. Ik ben Van Sevenant gaan opzoeken voor een gesprek.

379
De terugkeer van de grote vragen
Guido Vanheeswijck
‘Wie wilde er nu een absoluut werkelijke wereld?’ Anders geformuleerd: wie wil leven in een wereld verstoken van zin en betekenis? En wie ervaart niet de precaire kwetsbaarheid van zin die we zelf geven en die nooit blijvend is? De twee in dit artikel besproken romans − Wormen en engelen van Maarten van der Graaff en Hoor nu mijn stem van Franca Treur − worstelen met deze vragen, de grote vragen die maar niet willen verdwijnen, ook niet in een tijd die zich post-religieus noemt.

390
Theater als oerritueel, ritueel als oertheater
Verhalen, rituelen, theater
Tuur Devens
Spel, theater en rituelen geven de mens structuur in de chaos van het leven en de wereld. Theater is ontstaan uit religieuze en andere rituelen en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot en vertakt in mime, bewegingstheater, episch theater, muziektheater, musical, spel met poppen en objecten, theater met computeranimaties, theater met videoprojecties, enzovoort. Wat opvalt, is dat in deze tijden van onttovering menige voorstelling een queeste is: we lijken weer op zoek naar de vorm van het oerritueel.

400
FORUM

400
Jezus was oké
Harold Polis

407
Averroës en Goethe
Over transcendentie en gemeenschap
Hilde Keteleer

413
Zelfloos
Mystiek en het moderne ik
Veerle Fraeters en Walter Vanherck

417
PODIUM

417
Ryan Cooglers Black Panther
Zwelgkijken met zwarte superhelden
Ivo De Kock

425
Tijdreizen
Over Onze kinderjaren van Xavier Roelens
Lies Van Gasse

432
BOEKEN
Ali Rizvi, De atheïstische moslim, Een weg van geloof naar rede * Zineb El Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme * Patrick Lens, De leeuw en het lam. Spiritualiteit en psychotherapie, * Joop Smit, Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven * Cees den Heyer, Jezus, een mensenleven. Een geschiedenis van een mens onder de mensen, * Walter Benjamin, Denkbeelden * Richard David Precht, Denken over dieren. Waar ligt de grens van de mens? * Simone Weil, Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften, * Ward Biemans SJ, The Heart and the Abyss: Preventing Abortion, * Robert D. Kaplan, De terugkeer van de wereld van Marco Polo. Oorlog, strategie en de westerse belangen in de 21e eeuw * Joseph Roth, Spoken in  Moskou. Reportages en brieven uit Rusland  * Hetty Peterse e.a. (red.), De Stevenskerk – 750 jaar spiegel van Nijmegen.